1702 N. Main St.
Davenport, IA
563-445-5000

Non-discrimination Statement

It is the policy of the Davenport Community School District not to discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, disability, religion, creed, age (for employment), marital status (for programs), sexual orientation, gender identity and socioeconomic status (for programs) in its educational programs and its employment practices.  There is a grievance procedure for processing complaints of discrimination.  If you have questions or a grievance related to this policy please contact the district’s Director of HR & Equity  (Jami Weinzierl, weinzierlj@davenportschools.org) located at 1606 Brady Street; Davenport, Iowa 52803; phone 563/336-3805  or Associate Director of Equity (Jabari Woods, woodsj@davenportschools.org ) located at 1606 Brady Street, Davenport, Iowa 52803; phone 563/336-5089.

The board requires all persons, agencies, vendors, contractors and other persons and organizations doing business with or performing services for the school district to subscribe to all applicable federal and state laws, executive orders, rules and regulations pertaining to contract compliance and equal opportunity.

 

Declaración de No Discriminar en las Escuelas de la Comunidad de Davenport (Spanish District Non-Discrimination Statement)

Es la póliza del Distrito Escolar de la Comunidad Davenport no discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, religión, creencias, edad (para el empleo), estado civil (por programas), orientación sexual, identidad de género y el estatus socioeconómico (para programas) en sus programas educativos y sus procedimientos de empleo. Hay un procedimiento de quejas de procesar las quejas de discriminación. Si tiene alguna pregunta o una queja relacionada con esta póliza por favor, póngase en contacto con el Director de Recursos Humanos & Equidad (Jami Weinzierl, weinzierlj@davenportschools.org) ubicado en 1606 Brady Street; Davenport, Iowa 52803; teléfono 563 / 336-3805 o Director Asociado de Equidad (Jabari Woods, woodsj@davenportschools.org) ubicado en 1606 Brady Street, Davenport, Iowa 52803; teléfono 563 / 336-5089.

El panel requiere que todas las personas, agencias, proveedores, contratistas y otras personas y organizaciones que hacen negocios con o servicios que realizan para el distrito escolar para suscribirse a todas las leyes federales y estatales aplicables, decretos, reglas y regulaciones pertinentes a contraer el cumplimiento y la igualdad de oportunidades.

 

Tuyên bố Không-Phân biệt đối xử tại Các Trường Cộng Đồng Davenport (Vietnamese District Non-Discrimination Statement)

Học khu Trường Cộng đồng Davenport cung cấp một nền giáo dục và cơ hội việc làm bình đẳng và sẽ không phân biệt đối xử bất hợp pháp trên cơ sở chủng tộc, tín ngưỡng, màu da, khuynh hướng tình dục, bản sắc giới tính, nguồn gốc quốc gia, khuyết tật, tôn giáo, tuổi tác, dòng họ, tình trạng thực tế hay thế lực cha mẹ, gia đình, hay tình trạng hôn nhân. Học khu sẽ có hành động khẳng định trong tuyển dụng, bổ nhiệm, phân công, và đề bạt cho cả phụ nữ lẫn nam giới, các thành viên đa dạng về chủng tộc/dân tộc và những người khuyết tật cho nhiều dạng việc làm, trong đó có những nhóm người tiêu biểu.

Hội đồng quản trị yêu cầu tất cả mọi người, cơ quan, nhà cung cấp, nhà thầu và những người và tổ chức khác kinh doanh hoặc thực hiện dịch vụ cho khu học chánh để đăng ký tất cả các luật liên bang và tiểu bang, lệnh điều hành, quy tắc và quy định liên quan đến tuân thủ hợp đồng và cơ hội bình đẳng.