1606 Brady St.
Davenport, IA
563-336-5000

Non-discrimination Statement

It is the policy of the Davenport Community School District not to discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, disability, religion, creed, age (for employment), marital status (for programs), sexual orientation, gender identity and socioeconomic status (for programs) in its educational programs and its employment practices.  There is a grievance procedure for processing complaints of discrimination.  If you have questions or a grievance related to this policy please contact the district’s equity coordinator:  Dr. Erica Goldstone, Director of Equity & Diversity, 1606 Brady Street, Davenport, Iowa 52803; Phone:  563-445-5000.

 

Declaración de No Discriminar en las Escuelas de la Comunidad de Davenport (Spanish District Non-Discrimination Statement)

Es la póliza del Distrito Escolar de la Comunidad Davenport no discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, religión, creencias, edad (para el empleo), estado civil (por programas), orientación sexual, identidad de género y el estatus socioeconómico (para programas) en sus programas educativos y sus procedimientos de empleo. Hay un procedimiento de quejas de procesar las quejas de discriminación. Si tiene alguna pregunta o una queja relacionada con esta póliza por favor, póngase en contacto con el coordinador de capital del distrito: Dra. Erica Goldstone, Director de Equidad y Diversidad 1606 Brady Street, Davenport, Iowa 52803; Teléfono: 563-445-5000.

 

Tuyên bố Không-Phân biệt đối xử tại Các Trường Cộng Đồng Davenport (Vietnamese District Non-Discrimination Statement)

Học khu Trường Cộng đồng Davenport cung cấp một nền giáo dục và cơ hội việc làm bình đẳng và sẽ không phân biệt đối xử bất hợp pháp trên cơ sở chủng tộc, tín ngưỡng, màu da, khuynh hướng tình dục, bản sắc giới tính, nguồn gốc quốc gia, khuyết tật, tôn giáo, tuổi tác, dòng họ, tình trạng thực tế hay thế lực cha mẹ, gia đình, hay tình trạng hôn nhân. Học khu sẽ có hành động khẳng định trong tuyển dụng, bổ nhiệm, phân công, và đề bạt cho cả phụ nữ lẫn nam giới, các thành viên đa dạng về chủng tộc/dân tộc và những người khuyết tật cho nhiều dạng việc làm, trong đó có những nhóm người tiêu biểu.