1702 N. Main St.
Davenport, IA
563-445-5000

Vietnamese Translation

Chương trình “Tiếng Anh là Ngôn Ngữ Thứ Hai”

(ESL – The English as a Second Language) 

Khu Học Chánh Các Trường Cộng Đồng Ở Davenport

Mạng lưới ESL

Với hơn 490 học sinh, cũng được biết như là “English Language Learners hay ELLs” (Học viên Tiếng Anh), nhận dịch vụ ESL ở Học khu Các Trường Cộng Đồng ở Davenport.  Trong suốt niên học 2015-2016, sẽ có chương trình ESL chuyên sâu tại 8 trường học dưới đây:

Chương trình ESL Chuyên sâu, Bậc Tiểu học, Mẫu Giáo-Lớp Năm:

1. Buchanan, dành cho Khu vực Phía Bắc (Blue Grass, Fillmore, Harrison, Jackson, Truman, Walcott) 4515 Fairmount St.; 563-723-6250

2. Jefferson, dành cho Khu vực Trung tâm (Madison, Tiểu học Young) 1027 Marquette St.; 563-723-6700

3. McKinley, dành cho Khu vực Phía Đông (Eisenhower, Garfield, và Washington) 1716 Kenwood Ave.; 563-723-6800

4. Monroe, dành cho Khu vực Phía Nam (Buffalo, Hayes) 1926 W. 4th St.; 563-723-6850

5. Adams, dành cho Khu vực Phía Tây (chỉ học sinh Trường Adams) 3029 N. Division St.; 563-723-6100

6. Wilson, dành cho Khu vực Phía Tây (chỉ cho học sinh Trường Wilson) 2002 Clark St.; 563-723-6950

 

Chương trình ESL Chuyên sâu, Bậc Trung Học Cơ Sở. Lớp 6-8:

Trường Williams, dành cho tất cả các trường trung học cơ sở trong học khu. 3040 N. Division St.; 563-39445-5250

 

Chương trình ESL Chuyên sâu, 9th-12th Grade:

Trường West, dành cho tất cả các trường trung học phổ thông trong học khu 3505 W. Locust St.; 563-723-5600

 

Dịch vụ ESL

Những trường ở trên cung cấp chương trình ESL chuyên biệt cho những Học viên Tiếng Anh của họ, được đưa ra bởi những giáo viên và trợ giáo ESL đã được huấn luyện đặc biệt. Những hướng dẫn cho nhiều cá nhân tuỳ thuộc vào sự thông thạo ngôn ngữ và nhu cầu học tập.  Dưới đây là sự so sánh của chương trình ESL chuyên sâu với các trường khác trong khu học chánh.

Chương trình ESL Chuyên sâu Các Trường Khác Trong Khu Vực
ELLs đến trường có giáo viên ESL trong đội ngũ nhân viên. ELLs đến trường chỉ có giáo viên ESL “Vệ tinh”, giáo viên ESL đến dạy theo lịch trình.
ELL học với Giáo viên và Trợ giáo ESL hàng ngày. ELL gặp Giáo viên ESL vệ tinh 30 phút mỗi tuần.
Tài liệu và các văn bản hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Anh được sử dụng. Sử dụng các tài liệu và văn bản giáo dục bình thường.
Giáo viên ESL hỗ trợ học tập trong các lớp học thường. Giáo viên ESL hỗ trợ học tập trong các lớp học thường
Giới thiệu cho các ELL không-thông thạo hoặc tiếng Anh-giới hạn với tổng số điểm từ 4 hoặc thấp hơn trong bài thi ESL hằng năm. Giới thiệu cho các ELL chuyển tiếp với tổng số điểm đạt 5 hoặc 6 trong bài thi ESL hàng năm.
Dạy 30 Phút/Ngày

 

Quy trình Xác định Học viên Tiếng Anh-ELL

1. Tất cả các gia đình có học sinh ghi danh vào Học Khu Các Trường Davenport hoàn thành một Khảo sát Ngôn Ngữ Sử dụng Trong Nhà.

2. Khi một ngôn ngữ khác ngoài Tiếng Anh được liệt kê là ngôn ngữ dùng tại nhà, và/hoặc trẻ được sinh ra ngoài nước Mỹ, , một giáo viên ESL sẽ đưa ra một bài đánh giá để quyết định nếu dịch vụ ESL là cần thiết.

3. Sau khi đánh giá, giáo viên ESL sẽ quyết định trình độ thông thạo tiếng Anh của học sinh và thảo luận các lựa chọn học tập với gia đình.

4. Những học sinh đủ điều kiện cho chương trình ESL chuyên sâu có thể đến học tại trường gần nhất (được liệt kê ở mặt sau).

5. Một gia đình có thể từ chối dịch vụ bằng cách ký tên vào đơn nói rằng họ không chấp thuận đề nghị.

 

Phương tiện Đưa đón đến Các Trường ESL

Tất cả các học sinh dùng xe buýt phải tuân theo những hướng dẫn của học khu trong cách cư xử phù hợp. Học sinh tham gia Chương trình ESL được đến học ở Trường ESL chuyên sâu. Nếu đây không phải là trường gần nhà, học khu sẽ cung cấp xe buýt miễn phí.

 

Liên lạc Viên

Liên lạc Viên phục vụ như một cầu nối giữa trường học và các gia đình của ELLs.  Họ dành thời gian ở các trường mạng lưới mỗi tuần; một phần của việc này bao gồm cung cấp những bản dịch khi cần thiết để hỗ trợ nhu cầu của học sinh. Văn phòng của họ ở Trung tâm Dịch vụ Hành Chánh.

Sarahy Arriaga de Castro, Liên lạc Viên Tiếng Tây Ban Nha (văn phòng) 563-336-7532, (di động) 563-726-2665

Anna Maria Tello, Liên lạc Viên Tiếng Tây Ban Nha (văn phòng) 563-336-3349, (di động) 563-343-3349

Lily Nguyen, Liên lạc Viên Tiếng Việt (văn phòng) 563-336-7533, (di động) 563-340-1494

 

Những Thông tin Khác

Xin thoải mái liên hệ với Nhân viên Liên lạc của chúng tôi hay giáo viên ESL của trường được liệt kê dưới đây, hoặc Bà Dawn Anderson Rascher, Quản lý Bộ phận ESL, ở số 563-336-7471.  Nếu quý vị cần sự hỗ trợ phiên dịch hay dịch thuật, xin liên hệ Amy Hassig, Thư ký ESL, ở số 563-336-7461.

Name Location Phone Email
Dawn Anderson RascherASC 563-336-7471andersonrascherd@davenportschools.org
Sarahy Arriaga de Castro ASC 563-336-7532arriagadecastros@davenportschools.org
Ana Maria Tello ASC 563-336-7534telloa@davenportschools.org
Lily Nguyen ASC 563-336-7533nguyenli@davenportschools.org
Ann Marie Tessier Buchanan 563-723-6250 tessiera@davenportschools.org
Alison Foley Buchanan 563-723-6250 foleya@davenportschools.org
Jordan Chappell Jefferson 563-723-6700 chappellj@davenportschools.org
Kim Ocampo Jefferson 563-723-6700 wilsonocampok@davenportschools.org
Justin LamerEisenhower/ Harrison563-723-6400
563-723-6500
lamerj@davenportschools.org
Patty GreenwoodMcKinley 563-723-6800 greenwoodp@davenportschools.org
Lori Bates-Heithoff McKinley 563-723-6800 batesheithoffl@davenportschools.org
Michelle TvedtMonroe 563-723-6850tvedtm@davenportschools.org
Deb Waterman Monroe 563-723-6850 watermand@davenportschools.org
Annette PetzAdams563-723-6100kostje@davenportschools.org
Andrea GonzalezWilson563-723-6950cravensa@davenportschools.org
Olga Foster Williams563-445-5250 fostero@davenportschools.org
Leslie CumberworthWilliams 563-445-5250 stangherlinm@davenportschools.org
Myriam Stangherlin West563-723-5600stangherlinm@davenportschools.org
Jessica Romaniello West 563-723-5600 romanielloj@davenportschools.org
Rachel RevelezSmart563-445-5100rhinem@davenportschools.org
LauraCavazosWood/Sudlow563-445-5300
563-445-5150
cavazosl@davenportschools.org
Nicole DinvilleCentral563-723-4500kinciusn@davenportschools.org
Erica SmigoSecondary Satellite / Mid City / North563-336-7461
563-336-7600
563-723-5500
smigoe@davenportschools.org
Amanda Schwartzhoff Sec ESL Coach563-336-3836schwartzhoffa@davenportschools.org
Annette PutnamElem ESL Coach563-336-3836putnama@davneporschools.org